چطور می توانم هزینه سفارش را پرداخت کنم؟


   
 
شما می توانید با توجه به شرایط اعلام شده توسط  شرکت صورتحساب خود را به یکی از دو روش زیر  پرداخت نمایید  
1-پرداخت اینترنتی(درگاه بانک سامان)
 
2-پرداخت از طریق حواله ساتنا

شماره سپرده بانك تجارت به نام شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو
 شناسه حساب بانكي ايران:
IR 4401 8000 0000 2790 0203 3700
   
شماره سپرده بانك صنعت و معدن به نام شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو
 شناسه حساب بانكي ايران:
IR 0801 1000 0000 2039 4960 9002
   
 شماره سپرده بانك ملی به نام شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو 
  شناسه حساب بانكي ايران:  IR 5301 7000 0000 1180 1576 2007
   
 شماره سپرده بانك کارآفرین  به نام شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو
 شناسه حساب بانكي ايران:  IR 2605 3000 0000 5017 3250 9601

 لطفاً پس از پرداخت با بخش فروش تماس گرفته و از واریزی خود اطمینان حاصل نمایید