چطور سفارش برای من ارسال می شود؟


   
کلیه سفارشات این شرکت پس از پرداخت و تایید چک لیست توسط متصدی مربوطه کمتر از 24 ساعت به آدرس گیرندگان ارسال خواهد شد