ترانسفورماتور کم تلفات 100KVA

1,267,843,500
1,229,808,195 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 160KVA

1,954,032,300
1,895,411,331 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 200KVA

2,251,240,200
2,183,702,994 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 25KVA

510,008,400
494,708,148 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 315KVA

3,089,839,500
2,997,144,315 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 1000KVA

7,204,824,000
6,988,679,280 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 630KVA

5,365,295,100
5,204,336,247 ریال

سیلیکاژل(بسته 25 کیلویی)

41,500,000
41,500,000 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 75KVA

1,079,575,200
1,047,187,944 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 125KVA

1,688,692,500
1,638,031,725 ریال