ترانسفورماتور کم تلفات 25KVA

143,687,156
139,376,541 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 100KVA

330,371,560
320,460,413 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 400KVA

822,337,615
797,667,487 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 500KVA

1,034,694,496
1,003,653,661 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 630KVA

1,243,808,256
1,206,494,008 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 800KVA

1,405,276,147
1,363,117,863 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 1000KVA

1,674,800,000
1,624,556,000 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 1250KVA

1,878,540,367
1,822,184,156 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 200KVA

485,464,220
470,900,293 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 250KVA

566,272,478
549,284,304 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 2000KVA

2,812,921,100
2,728,533,467 ریال